FinancialConsolidation.com
Zpět na úvodní stránku

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Scrollujte níže pro více informací

Reporting.cz odpovídá za ochranu a zabezpečení osobních údajů svých zákazníků, podporovatelů a návštěvníků webu. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

Jsme zapsaná společnost REPORTING.cz, s.r.o., IČO 24248991, se sídlem Zirkon Office Center, Sokolovská 131/86, Praha 8 - 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197204. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budeme zpracovávat osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte pro naplnění těchto účelů:

Poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailová adresa.

Komunikace, marketing a zasílání newsletterů – vaše údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu, remarketingu a reklamy na sociálních sítích. Zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenáváme: vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce osobních údajů.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

MailChimp

Meta

Google

HotJar

LinkedIn

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost – Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Na vyhovění Vám v tomto vašem požadavku budeme potřebovat alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem nebo osobní údaje budeme potřebovat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně se uplatní jiná výjimka z povinnosti údaje vymazat ve smyslu čl. 17 GDPR. V takovém případě tedy nebude možné Vašemu požadavku na výmaz osobních údajů zcela nebo zčásti vyhovět. O provedení výmazu a rozsahu vymazávaných osobních údajů Vás budeme informovat e-mailem.

Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte. Případným odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem a GDPR, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů – E-maily s informacemi, novinkami, články apod. vám zasíláme na základě oprávněného zájmu. Pokud nejste naším klientem, posíláme vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost – Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez souhlasu nebudou osobní údaje vydány třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 5. 2023

REPORTING.cz, s.r.o.
Zirkon Office Center
Sokolovská 131/86
Praha 8 - 186 00

IČ: 24248991
DIČ: CZ24248991

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197204.

Ochrana osobních údajů (GDPR)